Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief!

Privacyverklaring

privacyverklaring

ADTS verwerkt Persoonsgegevens en andere data met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. ADTS respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring informeert ADTS u welke (persoons)gegevens zij over u verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden.

 

INLEIDING

Deze verklaring ziet op de verwerking van Persoonsgegevens door ADTS ICT B.V. gevestigd te Capelle aan den IJssel en kantoorhoudende te (2908 XA) Capelle aan den IJssel aan de Filosofentuin 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 24421517 (hierna: “ADTS”).

 

ADTS is bereikbaar op bovenvermeld adres, alsook per e-mail: info@adts.nl of telefonisch via: 010 – 310 1300.

 

Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over het verwerken van uw Persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van de dienstverlening van ADTS, het gebruik van de producten van ADTS en in verband met uw communicatie met ADTS. ADTS is in verband met deze verwerkingen doorgaans de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna: “AVG”).

 

PERSOONSGEGEVENS

ADTS verwerkt gedurende haar werkzaamheden de door haar klanten en/of relaties en werknemers van klanten/relaties verstrekte persoonlijke informatie waarmee deze personen kunnen worden geïdentificeerd (“Persoonsgegevens”). ADTS verwerkt tevens bedrijfsinformatie. Ook verwerkt ADTS data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website van ADTS.

 

De Persoonsgegevens die door ADTS over u kunnen worden verwerkt zijn:

 

 • voor- en achternaam,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • IP-adres,
 • geboortedatum,
 • betalingsgegevens,
 • KvK-nummers,
 • BTW nummer,
 • (afgeleide) financiële data,
 • beroep/functie,
 • overige Persoonsgegevens die u aan ADTS verstrekt.

 

De Persoonsgegevens worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, het abonneren op de nieuwsbrief, het invullen van het online contactformulier, uw contact met onze servicedesk en het door u opvragen van informatie.

 

DOEL

Wij verwerken uw contactgegevens, om met u contact te houden (bijvoorbeeld naar aanleiding van een vraag van u over de dienstverlening van ADTS) en om onze afspraken over het gebruik van de dienstverlening van ADTS te kunnen uitvoeren en handhaven.

 

Als u zich hiervoor heeft ingeschreven, gebruiken wij uw e-mailadres ook om u actuele berichten te sturen over de producten en diensten van ADTS (zoals nieuws, ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten).

 

ADTS gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens van haar klanten en/of relaties voornamelijk voor:

 

 • het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van klantcontact;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • marketingdoeleinden (denk aan het verzenden van reclame-uitingen, nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe producten en diensten van ADTS);
 • het verbeteren van haar dienstverlening;
 • het innen van vorderingen (inclusief het uit handen geven van vorderingen aan een incassobureau);
 • het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten;
 • het behandelen van geschillen;
 • intern beheer en administratie, en
 • het doen uitvoeren van een accountantscontrole.

 

ADTS gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze Persoonsgegevens door ADTS zijn verwerkt.

 

GRONDSLAG

De grondslag voor de verwerkingen is het uitvoeren van de overeenkomst met u, of indien geen sprake is van een directe overeenkomst tussen u en ADTS -bijvoorbeeld omdat u een medewerker van een klant van ADTS bent- de gerechtvaardigde belangen van ADTS om haar bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren.

 

De grondslag voor de verwerkingen kan ook uw toestemming zijn, wanneer u ADTS toestemming heeft gegevens om bepaalde gegevens over u te verwerken. Voor het sturen van de nieuwsbrief is de grondslag altijd uw toestemming, dat we uw vragen vóór dit gebruik.

 

U bent niet wettelijk verplicht ADTS uw Persoonsgegevens te verstrekken. Bij het niet verstrekken van benodigde gegevens kunnen echter sommige producten en diensten van ADTS niet of niet optimaal worden geboden.

 

BEWAARTERMIJN

ADTS bewaart Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden.

 

Uw Persoonsgegevens kunnen langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van ADTS om gegevens te bewaren, zoals fiscale bewaartermijnen.

 

UW RECHTEN

Wanneer ADTS uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om ADTS te verzoeken om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens. Daarnaast heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw Persoonsgegevens over te laten dragen (dataportabiliteit).

 

Indien u ADTS toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het verzenden van een nieuwsbrief, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat ADTS bepaalde diensten niet meer kan leveren. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de AVG (www.autoriteitPersoonsgegevens.nl).

 

Om bovengenoemde rechten in te roepen kunt u te allen tijde contact opnemen via info@adts.nl. Hoe meer duidelijke en relevante informatie u toevoegt bij uw schriftelijke verzoek, des te beter ADTS kan reageren op uw verzoek en des te soepeler de afwikkeling van het verzoek kan plaatsvinden. Vermeld in ieder geval uw naam en andere contactgegevens, zodat ADTS kan reageren op uw verzoek.

 

DERDEN

De Persoonsgegevens worden door ADTS niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, tenzij ADTS daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Uw Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

COOKIES

Op haar website maakt ADTS gebruik van technieken die informatie uit uw randapparatuur kan lezen of op uw randapparatuur kan opslaan (hierna: cookies). Zo kan ADTS met behulp van cookies statistieken bijhouden over hoeveel bezoekers de website krijgt, en welke pagina’s het meest worden bekeken.

 

ADTS gebruikt voor het bijhouden van statistieken een cookie van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hieronder valt bijvoorbeeld statistische informatie over de aantallen bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van het bezoek. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de EU/EER.

 

U kunt via uw browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie over hoe dit kan worden ingesteld in verschillende internetbrowsers: Chrome Internet Explorer Firefox Safari.

Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over de door ADTS gebruikte cookies.

 

EXTERNE DIENSTVERLENERS

ADTS maakt gebruik van externe dienstverleners voor bedrijfsondersteuning, voor het hosten van uw Persoonsgegevens en voor het uitvoeren van de verwerkingen bedoeld onder “cookies”.

 

Externe dienstverleners waar ADTS op leunt kunnen uw Persoonsgegevens ontvangen en verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken in onze opdracht.

 

NIEUWSBRIEF

ADTS verstuurt ongeveer eens per kwartaal een nieuwsbrief, waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van de diensten en producten, bedrijfsactiviteiten en service van ADTS.

 

E-mailadressen worden op basis van uw toestemming toegevoegd aan de daarvoor bestaande verzendlijst. Iedere nieuwsbrief van ADTS bevat een goedwerkende afmeldlink, zodat u zich eenvoudig weer kunt uitschrijven.

 

LINKS

Op de website van ADTS treft u mogelijk een links aan naar websites van derden. ADTS is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door derden wanneer u klikt op de link om deze te volgen naar een website geëxploiteerd door een derde. ADTS heeft immer geen zicht of invloed op de verwerking van uw Persoonsgegevens door derden.

 

ADTS raad u aan het privacybeleid van de betreffende andere organisaties te raadplegen.

 

MAATREGELEN

ADTS respecteert uw privacy, daarom neemt ADTS maatregelen om uw Persoonsgegevens te waarborgen tegen misbruik, verlies of diefstal.

 

ADTS en onze medewerkers behandelen uw Persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en zorgvuldig. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en krijgen periodiek instructie omtrent het veilig omgaan met gegevens.

 

ADTS heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die ADTS verwerkt.

 

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. ADTS publiceert de meest recente versie van deze verklaring op de website.

 

ADTS raad u aan geregeld via onze website de privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Zijn er vragen, opmerkingen of klachten over de privacy op onze website? Mail deze dan naar info@adts.nl.

 

Vermeld daarbij je naam en andere contactgegevens. Je krijgt binnen 2 werkdagen, of anders zo snel als redelijkerwijs mogelijk, een reactie van ons.

 

Versie: oktober 2022